Online User سوالات دروس پایه ی ششم

سوالات دروس پایه ی ششم
در اینجا برای شما نمونه سوالاتی در رابطه با پایه ی ششم ابتدایی میگذارم

1- اگر از یک تا 100 را بنویسیم چند بار عدد 9 را می توانیم نوشته باشیم؟

1) 18 2) 16 3) 19 4) 20

 


2- طبق قاعده زیر اگر از 1 تا 100 را با هم جمع کنیم حاصل برابر است با:

6= 3+2+1

10= 4+3+2+1

15= 5+4+3+2+1

21= 6+5+4+3+2+1

.................... = ...................

1) 5500 2)5050 3) 5005 4)5000

  


                                                                                                           3- در مورد جمع کردن عددهای زوج قاعده زیر وجود دارد حالا با پیدا کردن قاعده معین کنید اگر ارقام اعداد زوج را از 2 تا 100 با هم جمع کنیم کدام جواب زیر صحیح است؟

2× 1=2

3×2= 4+2

4×3= 6+4+2

5×4= 8+6+4+2

1)1200 2)2550 3)5250 4) 10100

  


                                                                                                           4- با توجه به دو عبارت زیر اگر اعداد 1 و 2 و3 و 4 و 5 هر کدام جداگانه سه بار در خودشان ضرب شوند و بعد حاصل آنها با هم جمع شوند کدام یک از عداد زیر به دست می آید؟

9= 3×3= (2+1) × (2+1) = 2×2× 2× +1×1×1

36=6× 6= (3+2+1+) = (3+2+1)= 3×3×3 + 2×2×2+1 ×1×1

1)25 2)125 3) 225 4) 250

 


                                                                                                           5- حاصل جمع زیر برابر است با:

؟= (9-19)+(9+1)+.... +(2-12)+(2+8)+ (1-11)+ (1+9)

1)60 2)90 3)120 4) 180


                                                                                                            6- اگر اعداد فرد کمتر از 8 را با هم جمع کنیم می شود 4×4 = 7+5+3+1 پس مجموع اعداد فرد کمتر از 100 برابر است با:

1) 1000 20)2000 3) 1600 4)2500

      


                                                                                                            7- با تعدادی چوب کبریت 100 مربع متوالی می سازیم تعداد چوب کبریت ها چقدر است؟

1) 301 2) 400 3)401 4)403

 


                                                                                                           8- مرتضی چهار نهم پول خود را به مادرش و یک پنجم باقی مانده پولش را به شهرزاد داد و برای خودش 400 ریال باقی ماند. تمام پول مرتضی چند ریال بوده است؟

1) بیش تر از 800 و کمتر از 900 ریال 2) بیش تر از 850 و کمتر از 900 ریال

3) بیش تر از 850 و کمتر از 950 ریال 4) بیش تر از 950 و کمتر از 1050 ریال

    


                                                                                                             9- در یک کلاس زبان 60 دانش آموز مشغول به تحصیل اند5/3 آنها پسرند فقط ربع دخترها کمتر از 12 سال دارند. در این کلاس چه کسری از نفرات کمتر از 12 سال دارند؟

1) 4/1 2) 6/1 3) 10/1 4)8/1

    


                                                                                                         10- احمد می خواهد یک مربع به ضلع 20 سانتی متر را رنگ کند او هر بار نصف باقی مانده شکل را رنگ می کند پس 3 بار رنگ کردن چند سانتی متر مربع از شکل رنگ نشده باقی می ماند؟

1)50 2) 100 3)25 4)200


                                                                                                            11- خارج قسمت تقسیمی 30 باقی مانده ی آن نصف مقسوم علیه و مقسوم علیه ثلث خارج قسمت است، مقسوم کدام است؟

1) 330 2) 385 3)370 4) 305

    


                                                                                                         12- عدد سه رقمی 3#2 که با عدد سه رقمی 326 جمع شود عدد سه رقمی 9 @5 به دست می آید اگر 9 @5 بر 9 بخش پذیر باشد آنگاه #+ @برابر است با:

1)2 2) 4 3) 6 4)8

       


                                                                                                          13- دو عدد 10 رقمی که هیچ کدام از آنها بر 3 بخش پذیر نیست را از هم تفریق می کنیم درباره حاصل تفریق کدام گزینه صحیح است؟

1) باقی مانده تقسیم آن بر 3 همیشه عدد 1 است.

2) باقی مانده تقسیم آن بر 3 همیشه عدد صفر است.

3) باقی مانده تقسیم آن بر 3 همیشه عدد 2 است.

4) باقی مانده تقسیم آن بر 3 یکی از اعداد صفر یا 1 و یا 2 است.


 

15- تعداد دانشجویان یک دانشکده 600 نفر است. تعداد دانشجویان دختر با تعداد دانشجویان پسر برابر است و تعداد دانشجویان عینکی با تعداد دانشجویان بی عینک برابر است اگر تعداد دانشجویان دختر بی عینک مساوی 100 باشد،تعداد دانشجویان پسر بی عینک چقدر است؟

1) 200 2) 100 3)150 4) 300

   


                                                                                                            16- یک نقاش به تنهایی یک سالن را در مدت 10 روز رنگ آمیزی می کند اگر نقاش و شاگردش با هم کار کنند سالن را 6 روز رنگ می زنند. اگر شاگرد او بخواهد همان سالن را به تنهایی رنگ بزند، چند روزه کار را تمام می کند؟

1) 7 2) 15 3) 4 4)12

  


                                                                                                         17- پدری که مخارج یک خانواده 5 نفری را می دهد حقوق ماهیانه اش برای مخارج 28 روز کافی است. اگر دو نفر به این خانواده اضافه  شود حقوق او برای مخارج چند روز کافی خواهد بود؟

1) 18 2) 20 3) 10

   


                                                                                                         18- نسبت قاعده به ارتفاع متوازی الاضلاعی مثل 7 به 2 است. اگر مجموع قاعده و ارتفاع این متوازی الاضلاع 180 متر باشد مساحت آن چند متر مربع است؟

1) 140 متر مربع 2) 5600 متر مربع 3)560 متر مربع 4) 1400 متر مربع

      


                                                                                                         19- اتومبیلی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کند یک مسیر را در 6 ساعت طی می کند. این اتومبیل نصف از این مسیر را با همین سرعت و بقیه را با سرعت 60 کیلومتر طی کرده است. حساب کنید بقیه مسیر را چند ساعت طی می کند؟

1)5 ساعت 2) 5/5 ساعت 3) 4 ساعت 4) 5/4 ساعت


                                                                                                            20- سرعت هواپیما 1000 کیلومتر در ساعت و سرعت قطار 100.000 متر در ساعت است با توجه به نسبت سرعت هواپیما به قطار اگر سرعت اتومبیل 120 کیلومتر در ساعت باشد سرعت دوچرخه چند متر در ساعت است؟

1) 120 کیلومتر 2) 12 کیلومتر 3) 1000 متر 4)12000 متر


                                                                                                             21- طول قدم پسر بچه ای 2/3طول قدم پدرش است. هر قدر پدر3/4 متر است. پس از 2000 قدم فاصله آنها از یکدیگر چند متر است؟

1) 1500 متر 2) 1000 متر 3) 500 متر 4)750 متر

      


                                                                                                            22- طول دو قدم پدر با طول سه قدم پسرش برابر است وقتی پدر 30 قدم بر می دارد پسر چند قدم باید بردارد تا در راه رفتن از پدر عقب نماند؟

1) 40 2) 50 3) 35 4) 45


                                                                                                           23- زهره می خواهد یک رومیزی را گلدوزی کند. او حساب کرد اگر هر روز پس از انجام تکالیف مدرسه روزی 45 دقیقه کار کند رومیزی را 12 روزه تمام خواهد کرد اگر بخواهد رومیزی را 9 روز گلدوزی کند هر روز چند دقیقه باید کار کند؟

1)50 دقیقه 2) 60 دقیقه 3) 75 دقیقه 4) 40 دقیقه


                                                                                                         24- محمود دیواری را در 2 ساعت رنگ می زند و علی همان دیوار را در 4 ساعت رنگ می زند اگر هر دو با هم سطح دیوار را رنگ آمیزی کنند چند ساعت طول می کشد تا سطح دیوار رنگ آمیزی شود؟

1)1ساعت و 20 دقیقه 2)6 ساعت

3)3ساعت و 30 دقیقه 4)8ساعت


                                                                                                           25-آذوقه 72 مسافر نوروزی برای مدت 30 روز در هتل عباسی اصفهان ذخیره شده بعد از 10 روز 18 مسافر دیگر به جمع آنان اضافه شد مقدار آذوقه برای چند روز آنان کافی است؟

1)20 2)18 3)16 4)24


                                                                                                          26 - یک ساعت دیواری در هر شبانه روز 3 دقیقه جلو می افتد یک ساعت رومیزی در هر شبانه روز 5 دقیقه عقب می افتد این دو ساعت را راس 12 تنظیم کردیم پس از چند شبانه روز هر دو ساعت وقت صحیح 12 را نشان می دهند؟

1(80 2)90 3)72 4)120


                                                                                                         27-اگر عقربه دقیقه شمار 180 درجه تغییر کند عقربه ساعت شمار چند درجه تغییر می کند؟

1)20 درجه 2)30 درجه 3)15درجه 4)90درجه


                                                                                                         28 -  کف اتاقی به شکل مستطیل می باشد که ابعاد آن 3 و 4 متر می باشد می خواهیم سطح ان را با کاشی هایی که به شکل مثلث قائم الزاویه به اضلاع 6 و 8 و 10 سانتی متر فرش کنیم چند کاشی نیاز داریم؟

1)10.000 2)5.000 3)120.000 4)600


                                                                                                         29- مساحت موزاییکی 2/0 متر مربع است. اگر اتاقی با 180 موزاییک فرش شده باشد محیط این اتاق چند متر است؟

1)36 2)24 3)12 4)48


                                                                                                         30- جمعیت ایران در سال 1369 پنجاه میلیون نفر بود اگر رشد جمعیت سالانه 3 درصد باشد دو سال بعد چند نفر به جمعیت ایران افزوده می شود؟

1)5/1میلیون نفر 2)3 میلیون نفر

3)3045000 نفر 4)6 میلیون نفر


                                                                                                         31 - ضلع مربی 5 سانتی متر است اگر هر ضلع آن را 20% افزایش دهیم محیط آن چند درصد افزایش می یابد؟

1)36% 2)10% 3)20% 4)44%


                                                                                                         32  -   اگر 1000 تومان در بانک بگذاریم در هر ماه 2% به آن اضافه می شود یا به عبارتی اگر 24/0 در سال به آن اضافه شود کدام حالت سود بیشتری دارد؟

1)حالت اول بهتر از دومی است 2)حالت دوم بهتر از اول است.

3)دو حالت سود یکسان دارد 4)هیچ کدام


                                                                                                         33 -    شخصی موتوری را با 15% تخفیف خرید و با ده درصد ضرر به 306/000 ریال فروخت قیمت اصلی موتور چند تومان بوده است؟

1)38.2000 2)428.600 3)400.000 4)504.900


                                                                                                         34  -  ظرفی پر از آب 8/3 کیلوگرم وزن دارد اگر ثلث آن را خالی کنیم 6/2 کیلوگرم وزن خواهد داشت وزن ظرف چقدر است؟

1)2/1 کیلوگرم 2)200 کیلوگرم 3)600 گرم 4)6/3 کیلوگرم


                                                                                                              35 -از شیرآبی که خراب است در هر 2 دقیقه 8 قطره آب می چکد اگر حجم هر قطره ی آب 3 سی سی باشد در یک شبانه روز چند آب هدر می رود؟

1)64/7 2)28/17 3)08/15 4)64/8


                                                                                                     36-مکعبی چوبی به ابعاد5 سانتی متر را رنگ آمیزی می کنیم حال اگر مکعبی به حجم یک سانتی متر مکعب از وسط آن جدا کنیم و جسم بدست آمده را کاملاً رنگ آمیزی کنیم مقدار رنگ مصرفی ...

1)در حالت اول بیشتر است 2)در حالت دوم بیشتر است

3)در دو حالت یکسان است 4)هیچکدام


                                                                                                      37-محیط یک مثلث متساوی الساقین 28 سانتی متر و اندازه قاعده آن 4 سانتی متر است. یک نقطه ازداخل آن مثلث از سه ضلع به یک فاصله است. از آن نقطه به راس ها خطی وصل می کنیم سه مثلث کوچک به دست می آید. مساحت مثلث کوچکتر که قاعده ی آن با مثلث اولی یکی است، چه کسری از مثلث اول است.

1) 2) 3) 4)


                                                                                                           38-زاویه مثلثی با اعداد 3 و 7 و 10 متناسبند در این مثلث:

1)یک زاویه منفرجه وجود دارد.

2)اضلاع با اعداد 3و 7 و 10 متناسبند.

3)یک زاویه قائمه وجود دارد.

4)هر سه زاویه حاده اند.


                                                                                                         39  - مجموع زاویه هائیکه در شکل زیر وجود برابر با: (هیچ زاویه ای دوبار محاسبه نشود)

1) 180 2)540

3)1080 4)3601


                                                                                                       40-یک خط و یک نقطه را که روی آن واقع نیست در نظر می گیریم به مرکز آن نقطه دایره ای به شعاع 3 سانتی متر رسم می کنیم. این دایره خط را در دو نقطه قطع می کند فاصله نقطه از خط:

1)برابر با 3است 2)کمتر از 3 است

3)بیشتر از 3 است 4)هیچ کدام


                                                                                                     41-فاصله های یک نقطه داخل مثلث از سه ضلع و سه راس را رسم می کنیم با توجه به آن کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1)مجموع فواصل از سه ضلع بزرگ تر از مجموع فواصل سه راس است.

2) مجموع فواصل با هم برابرند.

3) مجموع فواصل از سه راس بزرگتر از مجموع فواصل از سه ضلع است.

4)هر سه گزینه فوق غلط است.


                                                                                                        42-پاره خطی به اندازه 10 سانتی متر را در نظر می گیریم اگر بخواهیم مثلثی رسم کنیم که این پاره خط یک ضلع آن باشد با کدام یک از دو عدد زیر می توانیم دو کمان رسم کنیم که مثلث بوجود آید؟

1)5 و 5 2)7 و 4 3)7 و 3 4)3 و 3


                                                                                                            43-اگر یک زاویه مثلث 3 برابر زواویه ی دوم و زاویه سوم 20 درجه بیشتر از زاویه دوم باشد اندازه زاویه ی سوم بر حسب درجه کدام است؟

1)32 2)52 3)40 4)51


                                                                                                            44-عمود منصف های سه پاره خط مثلثی را رسم می کنیم همدیگر را در یک نقطه قطع می کنند آن نقطه:

1)از سه راس مثلث به یک فاصله است.

2)از سه ضلع به یک فاصله است.

3)به کوچکترین ضلع نزدیکتر است.

4) به راس مربوط به زاویه کوچک تر نزدیکتر است.


                                                                                                            45- در یک لوزی عمود منصف های اضلاع آن را رسم می کنیم از برخورد این عمود منصف های یک چهار ضلعی پدید می آید آن چهارضلعی:

1) مربع است 2)مستطیل است

3)لوزی است 4)متوازی الاضلاع است.


                                                                                                              46 -اگر شعاع دایره ای را 100% افزایش یابد افزایش محیط چند برابر می شود؟

1)4 برابر 2)2 برابر 3)یک برابر 4)14/3 برابر


                                                                                                            47- اگر محیط دایره ای 30 متر و محیط دایره دیگر 30 سانتی متر باشد. اگر، محیط ها را تقسیم بر قطرها بکنیم دو جواب با هم دیگر چه نسبتی دارند؟

1) قطر دایره اول 10 برابر قطر دایره دوم می شود.

2) قطر دایره دوم 10 برابر قطر دایره اول می شود.

3) قطر دایره اول 100 برابر قطر دایره دوم استن.

4) هیچ کدام صحیح نیست.


                                                                                                            48- مساحت دایره ای 9 برابر مساحت دایره دیگر است در صورتی که شعاع دایره اول 9 سانتی متر باشد شعاع دایره دوم برابر است با:

1) 6 سانتی متر 2) 9 سانتی متر 3) 3 سانتی متر 4) سانتی متر


                                                                                                            49- اگر طول شعاع های دایه به نسبت 2 و 5 باشد نسبت مساحت های این دو دایره کدام است. (14/3 = π )

π 4/0 2) π 16/0 3) 4/0 4) 16/0


                                                                                                            50- اضلاع یک زمین مستطیل شکل 100 و 200 متر است مساحت بزرگ ترین باغچه دایره شکل که میان این زمین می توان درست کرد چند هکتار است؟

1) 250/0 2)58/2 3) 785/0 4)075/0


                                                                                                            51- محیط چرخ بزرگ یک موتور سیکلت 75/0 متر و محیط چرخ کوچک آن محیط چرخ بزرگ بوده اگر چرخ کوچک در هر دقیقه 90 دور بزند چرخ بزرگ در هر دقیقه چند دور خواهد زد؟

1)270 2)30 3)90 4)45


                                                                                                            52- نمره درس ریاضی دانش آموزی 16 می باشد و نمره کل این امتحان 20 است عملکرد دانش آموز در این امتحان چند درصد است؟

1) 16% 2) 62% 3) 382% 4) 80%


                                                                                                            53- میانگین نمره ریاضی کلاس های اول و دوم و سوم در جدول رو به رو درج شده میانگین 3 کلاس کدام می تواند باشد؟

میانگین

کلاس

85

81

89

اول

دوم

سوم

1) کمتر از 85 2) بزرگتر از 85 3) 85 4) 84


                                                                                                         54   - معدل دانش آموزی در سه درس فارسی، ریاضی و علوم 16 است اگر نمره فارسی و علوم او 18 و 13 باشد نمره ریاضی او کدام است؟

1) 19 2)15 3) 16 4)17


                                                                                                            55 - 20 نفر از دانش آموزان یک کلاس 30 نفره در درس ریاضی نمره 17 و بقیه نمره 18 گرفته اند میانگین درس ریاضی این کلاس در کدام یک از گزینه های زیر بیان شده است؟

1)5/17 2) 3/17 3) 17 4) 18


                                                                                                                                                                                                                    56  - کلاسی 24 دانش آموز دارد و نمره ی علی در درس ریاضیات یک نمره از معدل کلاس در این درس بالاتر است، اگر علی را به این کلاس اضافه کنیم معدل کلاس در درس ریاضیات چه تغییری می کند؟

1) زیاد می شود 2) 4% زیاد می شود 3)5% زیاد می شود 4) تغییری نمی کند

 


موضوعات مرتبط: ریاضی
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ ] [ ۱۱:۶ قبل از ظهر ] [ امیررضا سلیمانی ]
درباره وبلاگ

من امیررضا سلیمانی هستم از مشهد امیدوارم وبلاگم براتون خوب باشه.

در اینجا برای شما سوالاتی درباره ی دروس پایه ی ششم ابتدایی میگذارم.

امیدوارم تونسته باشم کار شمارو برای سوال در اوردن راحت تر کرده باشم.

این سوالاتی که من در می آرم همش از متن کتابه اگه هم سوالی بود که شما در داخل متن کتاب پیداش نکردین بهم ایمیل بدید و سوال رو برام بفرستید تا شماره ی صفحه رو براتون ایمیل کنم.
amir.sl313@yahoo.com

لطفا نظر های خودتونو در رابطه با وبلاگ بهم بگین.خوش حال میشم نظراتتونو ببینم.
امکانات وب

Powered by WebGozar

<-PostCategoryId-> <-PostCategory->

قارتال آنلاین - ابزار هدایت به بالای صفحه

قارتال آنلاین - ابزار و قالب وب

قارتال آنلاین - ابزار امتیازدهی 5 ستاره ای

قارتال آنلاین - ابزار و قالب وب